Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Jako poskytovatelé služeb plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která nám poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci našich služeb, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí emailu na adresu info@svobodaprodusi.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prosím obratem na info@svobodaprodusi.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, zjistit Váš názor na nás, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na našem webu nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit na email: info@svobodaprodusi.cz, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat.

6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Rozumím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.
Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.
Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.
Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:
Typ Název Účel Expirace
Vlastní WordPress Marketing 30 až 365 dnů
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci poskytnutí služby osobně, e-mailem nebo telefonicky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu využíváme formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů, který vám poskytneme osobně nebo elektronickou formou. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.

10. Zpracovávání osobních údajů
Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů jsem já osobně:


a) klientela Gabriely Kořínkové:

Gabriela Kořínková, K Voškovu 150, 267 29 Zadní Třebaň, Česká republika, IČ: 65979141, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Beroun.
Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
DAIMON – ECONOMY s. r. o. , nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54, 252 30 Řevnice, IČO: 03191869, DIČ:CZ031914869
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

a) klientela Petra Kořínka:

Petr Kořínek, K Voškovu 150, 267 29 Zadní Třebaň, Česká republika, IČ: 06104258, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Beroun.
Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
DAIMON – ECONOMY s. r. o. , nám. Krále Jiřího z Poděbrad 54, 252 30 Řevnice, IČO: 03191869, DIČ:CZ031914869
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.